12,00

Uloga Ćelijskih Adhezivnih Molekula u Komunikaciji Među Ćelijama

Categories: ,

Product Description

UVOD

Poslednjih godina, svedoci smo fascinantnih otkrića novih struktura i mehanizama na subcelularnom nivou. Kao posledica toga, ukazala se nesrazmera između sve većeg broja novih informacija i obima klasičnih udžbenika naročito iz domena fiziologije i patofoziologije. Činjenica da pojedina saznanja iz novijih oblasti nisu još zauzela stalno mesto u ovim udžbenicima, ne može da opovrgne njihovo postojanje ili čak rutinsku primenu u kliničkoj i laboratorijskoj praksi. Stoga je autor smatrao da je neophodno skupiti ova, novija, saznanja (ili bar jedan deo koji se uklapa u koncept) u posebnu publikaciju, koja bi mogla biti obuhvaćena izrazom »prepoznavanje, komunikacija i kooperacija među ćelijama«. Samo je pitanje vremena kada će ovi događaji da zauzmu svoje mesto u klasičnim udžbenicima koji se bave problemima iz ovog područja, a koja se u bibliotečkim katalozima vode pod «life sciences» i «cell biology» a za koje bi bili zainteresovani biolozi, biohemičari, genetičari, lekari, stomatolozi i veterinari kao i svi oni koji se bave bazičnim istraživannjima.
Sada već pouzdano znamo da ćelije »ćeretaju« među sobom (engl. «chat» ili »gossip«), razmenjujući informacije. Za vreme veoma različitih aktivnosti ćelija ukazuje se potreba za pojedinim funkcijama, koje zahtevaju međusobnu saradnju i komunikaciju. Ćelije moraju sarađivati međusobno poštujući neka ”pravila lepog ponašanja”, koja će omogućiti harmoničnu funkciju svake od njih. Nedostatak takve saradnje i kontrole se ogleda u konačnom pojavljivanju nereda, haosa i kancera. Ćelije koordinišu i usmeravaju svoju aktivnost putem signalnih molekula, koji izazivaju kaskadu rekacija u, za to pripremljenim, strukturama. Sve to, počev od hemijskog sastava, tipa reaktanata i načina reakcije, regulišu geni.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language :
  • ISBN : 86-82259-29-X
  • Product Dimensions :
  • Released : 2002

about the author