50,00

PLUS ULTRA – “Još Dalje … Misterije Slobodnog Zidarstva”

Knjiga veoma potrebna današnjem svetu! U današnjem vremenu, vremenu slobode svakog pojedinca da razvija svoju misao, neograniĉen bilo kojim naĉelima društva već samo onim koja sam sebi nametne.

Product Description

PREDGOVOR

”…Navaljuj! O Sione, k Bogu Ti!
Jaĉaj duhom i ţivotom,
Ne bud’ mrtav k’o drugi,
Ravan budi mladim lozama
Mesto licemerja osnaţuj,
Navaljuj!”
”Napreduj” (Harfa Siona)

Zapoĉeti predgovor ovakvom delu, rekao bih da velika je odgovornost. U većini sluĉajeva svako bi koristio termin veoma poznat ”knjiga potrebna na našim prostorima”, ali to bi ipak bilo svojevrsno omalovaţavanje ovakvog dela.
Protivno tome zapoĉeću sa…
Knjiga veoma potrebna današnjem svetu! U današnjem vremenu, vremenu slobode svakog pojedinca da razvija svoju misao, neograniĉen bilo kojim naĉelima društva već samo onim koja sam sebi nametne. U vremenu kad većinu informacija zaista slobodno saznajemo, iako bi se mnogi tome usprotivili, pojedinac se hrabro usuđuje da konaĉno zapoĉne da postavlja prava pitanja. Evidentno je i istorijski dokazana ĉinjenica da su se ljudi od poĉetka vremena, nama poznatog, okupljali u grupe i udruţenja. Takve grupe u poĉetku su sklopljene u svrhu sopstvene koristi dok jaĉe i veće grupe poĉinju, po logiĉnom nizu da se okreću dobrobiti i koristi ostalih nedovoljno razvijenih grupa i društva u celini.
Moţemo se sloţiti da ćemo retko naći pojedinca bilo koje starosne dobi da nije ĉuo za masonsko bratsvo, takođe sloţićemo se da su većina informacija koje poseduju o ovom društvu potpuno netaĉne. Naţalost kod nas o Masoneriji se veoma malo otvoreno govori i piše, pored par prevedenih dela i malobrojnih prevoda domaćih Masona gotovo da je ne moguće pronaći kvalitetno i objektivno delo koje će saţeti deo celokupne priĉe, a priĉa je veoma, veoma duga.
Iako mnogi neće priznati, istorija Masonerije u neku ruku je i istorija celokupnog Zapadnog društva. Od prvih pisanih dela o udruţivanjima i tajnama ljudske zajednice sve do svake veće istorijske prekretnice društva pronaći ćemo po nekoliko ĉlanova ili pominjanje Masonerije. Ne, u masonskim Loţama se ne odluĉuje sudbina sveta niti prave nove granice, kako bi mnogi pogrešno protumaĉili njihovu prisutnost tokom istorije. Tokom istorije ovog bratstva, među Masone primani su ljudi na ”dobrom glasu”, sposobni, profesionalno ispunjeni i koji veoma drţe do pristojnog i civilizovanog pristupa svakom problemu. Oni koji su spremni da idu ka svetlu i da ĉvrsto drţe tu svetlost i drugima koji još uvek hodaju po mraku. Mrak je uvek bio neznanje, povez preko oĉiju koji smo sami stavili na sebe, neodređeni oko mnogih pitanja, što bi naš narod rekao ”Ni tamo, ni vamo”. Takvi ljudi koji u sebi znaju da svaki ĉovek je slobodan i da svaki ĉovek je u suštini naš brat, bez obzira na društveno nametnuta ograniĉenja koja nosi uz sebe, ljudi koji su bili spremni da odu dalje u razvoju misli a da pri tome ne zaborave svoje dušnosti i svoje poĉetke, bili su spremni. Spremni da pristupe ovakvom Bratstvu, spremni da ispune svoje duţnosti. Postavlja se pitanje, koje su to duţnosti? Pre svega da bude dobar ĉovek a samim tim je i dobar Mason – Graditelj. Dobar Otac, Dobar Muţ, Dobar Radnik, Ĉovek pre svega!
Svako u sebi nosi to seme, neki u mraku, a neki svesni od poĉetka. To seme je poput grubog i neobrađenog kamena i svako od nas to u sebi oseti. Oseti svoje neslućene mogućnosti, kao što oseti i potrebu da sebe oblikuje prema svetlu sve stvaraoca, da bude dobar ĉovek koji će uraditi nešto dobro.
Prvi Masoni, su upravo bili ti ljudi! To su bili ljudi koji su svesni trenutnih ograniĉenja društva kroz istoriju, većina njih su nam danas smešna i nerazumljiva, ali u prošlosti retki su se usuđivali da budu slobodnih shvatanja. Masoni su uvek prepoznavali trenutne faze društva i ĉuvali su tajne inicijacije, znanja i predanja predaka. Na ţalost, ponekad ljudsko društvo nije u potpunosti spremno da prihvati svu slobodu i znanje, a da pri tome saĉuva ĉistotu ţivota i jasnost uvida, u takvim sluĉajevima potreban je neko da sve saĉuva za vreme kad budemo spremni.
Današnja Masonerija je mnogima nejasna, mnogi se pozivaju na ovo bratstvo, mnogi ga i nepravedno okrivljuju ili jednostavno direktno optuţuju. Pretrpanost informacionih medija raznoraznim i kontradiktornim navodima, ostavio je današnjeg ĉoveka ponovo u mraku koji je ovog puta sam stvorio. Ponovo smo, iako su nam dostupne gotovo sve informacije, na samom poĉetku.

Gotovo svaka druga knjiga na ovu temu zapoĉinje sa pitanjem ”Ko su Masoni?”, s obzirom da više ne postoje društvena ograniĉenja mi ih sami stvaramo. Istorija Masonerije kao i rituali i ciljevi ovog Bratsva lako su dostuni svakom pojedincu, dovoljno je samo da pita. ”Ko kuca otvoriće mu se”, reĉeno je još davno, kao i mnoge mudre izreke. Izreke kao izreke, sklone su manipulaciji izdavaĉa i vremenu, ali neki simboli ostali su uvek tu. Zahvaljujući ovom Bratstvu, mnoga znanja ostala su saĉuvana, stari spisi prvih hrišćana kao i zapisi pionira Hermetizma ostali su skriveni od ograniĉenih grupa nespremnih za znanja koja smo uvek posedovali, ali negde duboko u sebi.
Masonsko Bratstvo uticalo je na pojavu i formiranje mnogih bratstava koji su imali određenu ulogu u nekom vremenu. Direktno povezani ili ne, uticaj je oĉigledan. Red Istoĉnog Hrama, osnovan od strane jednog Masona sa jasnim ciljem i zadatkom ispitivanja upravo Masonskih legendi, ali mnogo dublje i sa više ritualnog rada (kasnije su odigrali bitnu ulogu u prenošenju novih zakona pred društvo i lagano se sami vremenom degradirali), Red Templara koji je imao za cilj oĉuvanje Gnostiĉke Misli (na ţalost ove ĉinjenice nisu svesni ni mnogi današnji Templari, da tajna koju će kasnije saznati biće upravo Gnostiĉka), Red Zlatne Zore (okrenut prema Kabali i ceremonijalnoj magiji), Red Ruţe i Krsta (koji je otišao prema Mistiĉnom hrišćanstvu i Alhemijskom uĉenju) i mnogi, mnogi drugi redovi i bratstva u zavisnosti od segmenata onoga što je trebalo izneti svetu u tom trenutku ili detaljno prouĉiti bili su uvek na neki naĉin povezani sa Masonerijom.
Nakon iznetog uĉenja većina društava više nije imalo svoj smisao i obiĉno su gašena, da bi se drugi kasnije proglašavali za njihove naslednike, iako je to potpuno bespotrebno. Neki od Redova bili su krajnja devijacija prvobitne zamisli, ali su doprineli na neki sebi svojstven naĉin. Razvoj slobodnog ĉoveka nikada nije mogao biti zaustavljen, niti će biti, jedno bratstvo je uvek opstajalo. Da li su to masoni ili neko drugo Bratstvo to je pitanje za dublju raspravu, ali evidentno je prema toku istorije da ono postoji, ako ništa drugo moţemo se sloţiti da je Masonsko Bratstvo njen najstariji i još uvek odrţiv hijerarhijski sistem pozitivnog primera, kako se Brat sa Bratom udruţuje radi viših ciljeva.
Evidentan je i podatak da mnogi ĉlanovi ovog Bratstva nisu ni sami svesni istinski slobodnih misli i znanja o zakonima prirode (ovo se u većoj meri primeti kod današnjih mladih Templara i Masona), ali bilo bi nepravedno zaboraviti mnogobrojne ljude koji osete svoje prave duţnosti i vode svoju braću ka svetlu znanja i svesnosti. Uvek će biti onih koji će ĉuvati prave vrednosti i znanja, koji će biti uz nas kao što su uvek bili kroz celokupnu istoriju.
Ako postoji iskreno interesovanje za ovo bratstvo, morate sami tragati i pitati. Uprkos predznaku tajni, ovo društvo je uvek bilo otvoreno i spremno da bude na ispomoć svakom ko je ţedan znanja, ne teorija, već znanja.
Prvo delo Slobodana Škrbića, ”Fiat Lux” bio je i jeste svojevrstan plamen u mraku predrasuda i neznanja, starih i beskorisnih spisa i tajnih dosijea. Ova knjiga je veoma jasan vodiĉ kroz osnove Kabalistiĉke filozofije i promene Eona do veoma jasnog i preciznog definisanja svakog stepena masonskog Bratstva. Misterija je neprijatelj istine, te u ovom delu hrabro su postavljeni temelji za svakog ozbiljno zainteresovanog studenta. Opis i simbolika, kao i znaĉenje i lekcije svakog stepena kroz ovu knjigu otvoreni su svakom.
”Plus Ultra” otišao je mnogo dalje, reklo bi se da je delo prevazišlo svog stvaraoca. ”Plus Ultra” je ozbiljna knjiga koja je otišla dalje u objašnjavanju i definisanju Masonskih Misterija. Zbog svega nabrojanog, moţemo slobodno reći da je u pitanju delo koje je potrebno svetu. Knjiga koja je veoma korisna svakom studentu koji je krenuo na put boljeg upoznavanja Zapadne mistiĉne tradicije, korisna i Majstorima na tom putu kao vodiĉ ka dubljem poznavanju masonske tradicije i Kabalistiĉke filozofije. Na kraju krajeva, ako zaista ţelite da saznate više, ova knjiga će doći do vaših ruku.
I evo vas, sa ciljem boljeg poznavanja vaše istinske prirode, istorije ĉoveĉanstva, zbog ţeđi za znanjem, ovo vredno delo je sad u vašim rukama. I ne bojte se, samo ćete biti znanjem bogatiji i bliţi onima koji zaista još uvek sanjaju svetlo. U Srbiji je ovo delo verovatno tek poĉetak, uvod koji treba da najavi nove generacije ţednih istine, a ovakav poĉetak mnogi su mogli samo da sanjaju.

Miroslav Krnjajić – Miro

detail product

  • Pages : 384
  • Cover design : Libero
  • Publisher : Štamparija Stojkov
  • Language : Serbian
  • ISBN : 978-86-912759-0-7
  • Product Dimensions : 21 cm
  • Released : 2009

about the author