11,00

Ljudska i manjinska prava u Srbiji i Crnoj Gori

Categories: ,

Product Description

Nakon jugoslovenskih dogaðaja 5. oktobra 2000. godine, koje neki nazivaju „promenom vlasti”, a drugi „poluzaokretom”, pred Demokratsku opoziciju Srbije (DOS) – delom na osnovu predizbornih obeæanja, a delom kao uslov za ukljuèenje u meðunarodnu zajednicu – kao jedan od osnovnih oèekivanja i zahteva postavljeno je pitanje regulisanja ljudskih i manjinskih prava, shodno instrumentima meðunarodnog prava.
U ovoj publikaciji objavljujemo – po redosledu znaèaja – sedam pravnih dokumenata (u prvom delu èetiri koja pripadaju unutrašnjem pravu, a u drugom delu dva meðunarodna višestrana/multilateralna i jedan koji pripada dvostranim/bilateralnim odnosima), koji u ovom trenutku èine okvire ljudskih i manjinskih prava u Srbiji i Crnoj Gori.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language :
  • ISBN : 86-82259-32-X
  • Product Dimensions :
  • Released : 2003

about the author

Bozoki Antal

Advokat