10,00

Kompanije – zaštita i sukobi interesa

Categories: ,

Product Description

UVODNI DEO

Ovaj rad ima za predmet sistematièan prikaz i analizu normi kompleksnog sistema pravne regulative i teorijskih shvatanja o trgovaèkim društvima sa aspekta pravne zaštite interesa i interesnih grupa, u cilju utvrðivanja instrumenta njenog ostvarivanja, suštine, karakteristika i pravaca njene evolucije u sloÿenim odnosima koji nastaju prilikom osnivanja, funkcionisanja, statusnih promena i prestanka trgovaèkih društava. Povezano s tim je i razmatranje pravnih problema odnosa interesnih grupa i regulisanja sukoba interesa koji nastaju u funkcionisanju trgovaèkih društava. U radu polazimo od toga da su interesi pojedinih interesnih grupa isprepletenih oko trgovaèkih društava bitan element koji opredeljuje njihovu pravnu prirodu, a da istovremeno pravni instrumenti i mehanizmi njihove zaštite, njihovi meðusobni odnosi, pokušaji stvaranja ravnoteÿe i sukobi znatno utièu na njihovo pravno regulisanje, kako na konceptualnom planu, tako i u pojedinostima.

Potreba da se uzmu u obzir prava i interesi veæeg broja interesnih grupa vezanih za trgovaèko društvo i da se njihovo regulisanje zasnuje na zaštiti širokog kruga interesa, nuÿno otvara mnogostruke pravne probleme, kako teorijske, tako i praktiène prirode. Rad ima za cilj da doprinese razrešenju nekih od njih. Posebna paÿnja biæe posveæena utvrðivanju metoda i instrumenata kojim bi se omoguæio dalji razvoj trgovaèkih društava i postigao
optimalni stepen elastiènosti njihovog pravnog regulisanja, a ujedno se zaštitili interesi navedenih subjekata i utvrdila moguænost korišæenja stranih iskustava u tom pogledu, u našem pravnom sistemu.
Razmatranje pitanja vezanih za pravnu zaštitu interesa i regulisanje sukoba interesa u trgovaèkim društvima smatramo aktuelnim i opravdanim, posebno sada kada se korenito menjaju pristupi osnovnim kategorijama ekonomskog i pravnog sistema, i kada smo na putu stvaranja stabilnijeg i dugoveènijeg privrednog (trgovaèkog) prava. U tom smislu je dragoceno praæenje novijih praktiènih i teorijskih dostignuæa u stranom pravu. Ova tema je sa navedenog aspekta posmatranja, u izrazito malom stepenu, i to u fragmentarnom obliku, obraðivana u našoj pravnoj teoriji. Shodno predmetu rada, metodološki je postupljeno na taj naèin što je pored istorijskog, dogmatsko-pravnog metoda, u radu prevashodno korišæen i uporedno-pravni metod. U tu svrhu istraÿivanja su se zasnivala na analizi zakonodavstva, pravne teorije i prakse najrazvijenijih zemalja trÿišne privrede, prvenstveno Engleske, Nemaèke, Francuske i SAD, èime su istovremeno obuhvaæeni predstavnici tri najznaèajnija tzv. pravna kruga: anglosaksonskog, germanskog i romanskog. Odgovarajuæa paÿnja je posveæena relevantnim kretanjima iz ove oblasti u Evropskoj uniji i u postsocijalistièkim zemljama jugoistoène Evrope, prevashodno u Maðarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji i Bugarskoj. Bez obzira na èinjenicu da je predmet rada prevashodno usmeren ka problemu pravne zaštite interesa, u njemu æe, fragmentarno, biti prisutne relevantne ekonomske i sociološke opservacije. Striktno ogranièavanje na izuèavanje zakonskih tekstova, bilo bi po
našem mišljenju, ne samo nepotpuno, nego i pogrešno, posebno na konceptualnom planu. Formalni izvori prava koji samo delimièno izraÿavaju ovu stvarnost nisu dovoljni da u potpunosti zadovolje potrebe savremenog trgovaèkog društva. To iz razloga što je društveno- ekonomska uslovljenost kretanja u pravu trgovaèkih društava uopšte, a posebno evolucije u segmentu zaštite interesa, i sociološka zasnovanost najnovijih teorija relevantnih za naša razmatranja, nesporna. Pored toga, kreiranje pravnih instrumenata zaštite interesa nuÿno mora korespondirati sa situacijom u okruÿenju, a ni njihovi efekti i preuzimanje dodatnih mera ne mogu biti adekvatno ocenjeni ako se to ne èini za konkretnu socijalnu i ekonomsku sredinu.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language :
  • ISBN : 86-82259-28-1
  • Product Dimensions :
  • Released : 2003

about the author

Drago Divljak

Rođen je 1962. godine u Dobrinji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1987. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1992. godine, odbranivši magistarski rad "Pravni položaj društva sa ograničenom odgovornošću u jugoslovenskom i uporednom pravu". Doktorsku disertaciju "Pravna zaštita interesa i regulisanje sukoba interesa u trgovačkim društvima u našem i uporednom pravu" odbranio je 1999. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Za asistenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu izabran je 1988, za docenta 2000. i za vanrednog profesora 2005. godine. Drži nastavu iz predmeta Međunarodno privredno pravo. Oblast naučnog interesovanja: pravo trgovačkih društava; investiciono pravo; carinsko pravo. Prof. dr Drago Divljak je autor i koautor više knjiga i oko 60 naučnih i stručnih radova. Govori engleski jezik.